Regulamin

 1. iniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej „Moja Izba” na urządzenia mobilne z systemem operacyjnym iOS lub Android (dalej: „Aplikacja”) przeznaczonej dla lekarzy i lekarzy dentystów– członków Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.
 2. Właścicielem i operatorem Aplikacji, a także usługodawcą świadczonych za jej pośrednictwem usług, jest Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków (NIP: 676-10-44-020; REGON: 006210193), (dalej: „Operator”).
 3. Użytkownikiem Aplikacji w rozumieniu Regulaminu jest osoba fizyczna – lekarz lub lekarz dentysta, członek Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowi – który poprzez Aplikację zainstalowaną na własnych urządzeniu mobilnym korzysta z oferowanych przez Aplikację funkcjonalności (dalej: „Użytkownik”).
 4. Korzystanie z poszczególnych usług i funkcjonalności dostępnych za pośrednictwem Aplikacji może zostać objęte postanowieniami regulaminów szczegółowych. W takiej sytuacji korzystanie z usługi lub funkcjonalności uzależnione jest od akceptacji przez Użytkownika zarówno niniejszego Regulaminu, jak i odpowiedniego regulaminu szczegółowego.
 5. Aplikacja Zawiera:
 1. Aplikacja możliwa jest do pobrania:
 1. Pobieranie i instalowanie Aplikacji z innych źródeł niż wskazane powyżej stanowi naruszenie Regulaminu.
 2. Pobranie Aplikacji ze sklepów Google Play oraz App Store, jak również korzystanie z oferowanych za jej pośrednictwem usług jest bezpłatne.
 3. Aplikacja Mobilna do prawidłowego funkcjonowania wymaga urządzenia mobilnego (smartfona) posiadającego dostęp do Internetu i wyposażonego w system operacyjny iOS (wersja 8.0 lub nowsza) albo Android (wersja 4.1.0 lub nowsza).
 4. Koszty połączenia z Internetem obciążają Użytkownika, stosownie do umów zawartych z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami usług internetowych. Operator zaleca użytkownikom Aplikacji korzystanie z aplikacji lub funkcji systemu operacyjnego polegających na pomiarze przesyłanych danych.
 5. Aplikacja oraz wszelkie zawarte w niej materiały i informacje, logotypy, zdjęcia, multimedia, stanowią przedmiot praw wyłącznych Operatora lub podmiotów z nim współpracujących i podlegają ochronie prawnej.
 6. Użytkownik nie jest uprawniony do korzystania z przedmiotowej Aplikacji dla celów zarobkowych. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do żądania udostępnienia wersji instalacyjnej lub kodów źródłowych oprogramowania będącego podstawą funkcjonowania Aplikacji, ani też jakiegokolwiek rozpowszechnienia elementów graficznych lub tekstowych składających się na nią.
 7. Użytkownik nie ma prawa do dekompilacji, deasemblacji ani żadnych podobnych czynności (reverse engineering) w stosunku do udostępnionej mu Aplikacji, jak również dokonywania innych czynności związanych z nieautoryzowanym dostępem do zawartości baz danych lub dołączaniem innego oprogramowania wykorzystującego zawartość baz danych.
 8. Korzystanie z Aplikacji nie jest równoznaczne z nabyciem przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów znajdujących się w Aplikacji. Zabronione jest w szczególności bez zgody Operatora kopiowanie, rozpowszechnianie czy modyfikowanie jakichkolwiek elementów składowych Aplikacji.
 9. Użytkownik aby korzystać z funkcjonalności Aplikacji zobowiązany jest dokonać uprzedniej rejestracji za pośrednictwem Aplikacji. W celach weryfikacji formularz rejestracyjny zawiera następujące dane:
 1. imię i nazwisko,
 2. PESEL,
 3. adres e-mail,
 4. ukończoną uczelnie, posiadane tytuły naukowe,
 5. numer prawa wykonywania zawodu,
 6. specjalizacje,
 7. miejsce zatrudnienia,
 8. przynależność do okręgowej izby lekarskiej
 9. numer telefonu.
oraz oświadczenie Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść.
 1. Loginem do aplikacji stanowi wskazany przez Użytkownika adres email, a hasło zostanie przesłanie na wskazany adres skrzynki email. Na podany przez Użytkownika podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem aktywacyjnym, potwierdzającym zakończenie procesu rejestracji. Użytkownik uzyska dostępność do Aplikacji po aktywacji konta i pozytywnym zweryfikowaniu Operatora.
 2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika podczas rejestracji, Operator zastrzega sobie prawo odmowy przyznania Użytkownikowi możliwości korzystania z Aplikacji do czasu potwierdzenia przez Użytkownika, iż podał on prawdziwe dane. Operator wskaże Użytkownikowi sposób potwierdzenia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres email podany przez Użytkownika podczas rejestracji.
 3. W trakcie Rejestracji, jak również w związku z korzystaniem z Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do podawania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych oraz niewprowadzających w błąd ,a także zachowania w tajemnicy hasła do logowania w Aplikacji oraz nieudostępniania go innym osobom.
 4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za niezgodność podanych przez siebie danych, jak również za ujawnienie przez niego osobom trzecim hasła do logowania w Aplikacji.
 5. Użytkownik może w każdym czasie usunąć (odinstalować) Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego. Jednakże usunięcie Aplikacji nie oznacza usunięcia Konta Użytkownika. W celu usunięcia konta konieczny jest kontakt z Operatorem.
 6. Do Aplikacji mogą być wydawane okresowo aktualizacje. Zainstalowanie takich aktualizacji jest wymagane do zapewnienia prawidłowej realizacji Programu dla Użytkownika korzystającego z Aplikacji. W przypadku, gdy Użytkownik na swoim urządzeniu mobilnym ustawi opcję automatycznej aktualizacji, najnowsza wersja Aplikacji zostanie pobrana samoczynnie po jej udostępnieniu. Jeżeli Użytkownik nie korzysta z opcji automatycznej aktualizacji, w zależności od ustawień urządzenia mobilnego zostanie mu wyświetlony komunikat o tym, że dostępna jest aktualizacja.
 7. W przypadku stwierdzenia, że użytkownik dopuszcza się działań zabronionych prawem lub niniejszym Regulaminem, albo naruszających zasad współżycia społecznego lub godzących w usprawiedliwiony interes Operatora, a w szczególności jego dobre imię, Operator może podjąć wszelkie prawem dozwolone działania, w tym ograniczyć możliwość przez użytkownika z Aplikacji i świadczonych za jej pośrednictwem usług.
 8. Operator dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe bez istotnych przerw i innych zakłóceń, a także z wykorzystaniem największej liczby konfiguracji dostępnego na rynku sprzętu i oprogramowania. Operator nie udziela jednak żadnych gwarancji, w szczególności co do jakości Aplikacji, jej przydatności do jakiegokolwiek celu, a także co do braku jawnych lub ukrytych wad fizycznych lub prawnych.
 9. Operator ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny, wyłączyć dostęp do Aplikacji w celu wprowadzenia ulepszeń lub przeprowadzenia koniecznych napraw i prac konserwacyjnych. Przerwy techniczne w działaniu Aplikacji nie stanowią podstawy do zgłaszania jakichkolwiek roszczeń ze strony Użytkowników oraz innych osób.
 10. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania z Aplikacji w sposób niezakłócający jej funkcjonowania;
 2. korzystania z Aplikacji w sposób nieuciążliwy dla innych użytkowników oraz Operatora, z poszanowaniem dóbr osobistych osób trzecich i wszelkich innych przysługującym im praw.
 3. Poinformowania Operatora o każdym przypadku naruszenia ich praw w związku z korzystaniem z Aplikacji.
 1. Użytkownicy dla umożliwienia poprawnego korzystania z Aplikacji powinni zaakceptować przyjmowanie powiadomień typu „push” w zakresie usług świadczonych za pomocą Aplikacji.
 2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu są lub staną się nieważne lub nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych jego postanowień.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminie stosuje się w szczególności przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin dostępny jest za pośrednictwem Aplikacji oraz stronie internetowej izbalekarska.pl.
 5. Operator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. O zmianach Użytkownicy zostaną powiadomieni za pomocą komunikatu w samej Aplikacji. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z momentem dalszego korzystania przez niego z Aplikacji po wejściu zmian w życie.
 6. Regulamin obowiązuje od dnia 1 maja 2019 roku

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Okręgowa Izba Lekarska w Krakowie z siedzibą w Krakowie przy ul. Krupnicza 11a, 31-123 Kraków (NIP: 676-10-44-020; REGON: 006210193 jest administratorem danych osobowych użytkowników Aplikacji. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji
 2. Korzystanie z Aplikacji jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika o zapoznaniu się z treścią niniejszej Polityki Prywatności i o jej akceptacji.
 3. Wszelkie dane osobowe Użytkowników Aplikacji podlegają ochronie prawnej przewidzianej w przepisach prawa w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. ... oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 4. Dane Użytkowników aplikacji są przetwarzane przez Administratora w celu świadczenia usług w Aplikacji mobilnej. Dane osobowe Użytkowników mogą ponadto służyć do weryfikacji, czy osoba rejestrująca spełnia wymagane przez Regulamin i przepisy prawne warunki.
 5. Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane także wtedy, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez Administratora.
 6. Administrator w związku z działaniem Aplikacji przetwarza następujące dane użytkowników:
 1. Imię i nazwisko,
 2. PESEL,
 3. Adres e-mail,
 4. Wykształcenie, tytuł naukowy,
 5. Numer prawa wykonywania zawodu,
 6. Posiadane specjalizacje,
 7. Miejsce zatrudnienia,
 8. Numer telefonu.
 1. Administrator w ramach świadczonej usługi gromadzi także dane techniczne o logowaniu do Aplikacji.
 2. Poza przypadkiem opisanym w pkt. 4 Administrator nie będzie ujawniał podmiotom trzecim danych osobowych Użytkownika bez jego zgody.
 3. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz, z zastrzeżeniem przepisów prawa, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 4. Dane osobowe użytkowników zabrane w celach opisanych w pkt. niniejszej Polityki Prywatności będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji danego celu.
 5. Każdy Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 6. Dla poszczególnych usług mogą pojawić się dodatkowe zgody na przetwarzanie danych wymaganych w celu ich realizacji. W takiej sytuacji zakres danych i cel ich przetwarzania każdorazowo przedstawiony będzie we właściwym formularzu zgody.
 7. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednocześnie zgoda na przetwarzanie danych o których mowa w pkt. 6 niniejszej Polityki Prywatności.
 8. Niniejsza Polityka Prywatności może ulec zmianie. Użytkownicy zobowiązani są do bieżącego monitorowania wprowadzonych zmian w celu ich weryfikacji.
 9. Wszelkie wnioski, sprzeciwy, żądania należy kierować na adres e-mali iod@oilkrakow.org.pl Inspektora Ochrony Danych Okręgowej Izby Lekarskiej.
 10. Przesłanie pisma na adres poczty elektronicznej jest równoznaczny ze zgodą Użytkownika na uzyskanie odpowiedzi w tej samej formie